குறிச்சொற்கள் மனுபென்

குறிச்சொல்: மனுபென்

காந்தி கடிதங்கள்

உங்கள் "எப்படிக் கிடைத்தது சுதந்திரம்" படித்தேன். நல்ல கடிதம் காந்தி வெள்ளைக்காரர்கள் என்று இன ரீதியாக எதிர்க்கவில்லை , காலனி ஆதிக்கம் எனும் ஆட்சி முறையைத்தான் எதிர்த்தார் என்றே நினைக்கின்றேன். காலனி ஆதிக்கம் எனும் ஆட்சி...