இனிமையின் எட்டு முகங்கள்

வாசகசஜ்ஜிதை. காத்திருப்பவள். அணிபுனைபவள்.

vasakasajjithai

விரகோத்கண்டிகை ஏங்குபவள்.எண்ணியிருப்பவள்

35mm original

விப்ரலப்தை கைவிடப்பட்டவள், ஏமாற்றப்பட்டவள்

vipralapthai

புரோஷிதஃபர்த்ருகை கடுந்துயர்கொண்டவள். நம்பிக்கை அற்றவள்

puroshithaparthruka

அபிசாரிகை குறியிடம் தேடி தடைகளைத் தாண்டிச்செல்லும் தனியள்

image

கண்டிதை கடும் சினம் கொண்டு ஊடியவள்

kaNdithai

கலகாந்தரிதை பூசலிடுபவள்.

Digital Capture

ஸ்வாதீனஃபர்த்ருகை கூடியிருப்பவள். காமத்திலாடுபவள்

sbathenac

வெண்முரசு விவாதங்கள்

வியாசமனம் மரபின்மைந்தன் முத்தையா முதற்கனல் பற்றி எழுதும் விமர்சனத் தொடர்

முந்தைய கட்டுரைகோணங்கிக்கு விளக்கு
அடுத்த கட்டுரைகண்ணனும் ராதையும்