அறிவியல் கட்டுரைகள் எழுதுவது எப்படி?

இணையத்தில் அறிவியல் கட்டுரைகள் எழுதிப் புகழ்பெறுவதற்கு உயிரி அறிவியல் ஆய்வாளரான நண்பர் பிரகாஷ் சங்கரன் எழுதியிருக்கும் இந்தக்குறிப்பு மிகவும் உதக்கூடியது. ஏற்கனவே பல்வேறு அறிவியல் தளங்கள் இந்தப் பாணியைக் கடைப்பிடித்து வெற்றிபெற்றுள்ளன என்பதை வைத்து இதை ஏற்றுக்கொள்ளலாம் என்றே நானும் நினைக்கிறேன்


அறிவியல் கட்டுரை

முந்தைய கட்டுரைஎரிக் ஹாப்ஸ்பாம்-அஞ்சலி
அடுத்த கட்டுரைஅஞ்சலி: பாரி காமனர்