பத்து

அன்புள்ள ஜெ.எம்,

இந்த சிறந்த பத்து பட்டியல்கள் எனக்குப்ப்பிடித்திருந்தன

http://www.toptenz.net/top-10-invention-discovery-controversies.php – Most interesting piece – Newton – Lebiniz is the best
http://www.toptenz.net/top-10-things-that-havent-changed-in-100-years.php
http://www.toptenz.net/top-10-most-interesting-child-prodigies.php – Child prodigies, who actually became famous :)
http://www.toptenz.net/top-10-human-inventions-of-all-time.php
http://www.toptenz.net/top-10-not-well-known-documentaries.php
http://www.toptenz.net/top-10-documentaries-you-havent-seen-but-should.php
http://www.toptenz.net/top-10-weird-and-wonderful-medical-breakthroughs-of-2011.php
http://www.toptenz.net/top-10-female-directors.php – useful
http://www.toptenz.net/top-10-bizarre-early-films-of-accomplished-directors.php – very funny – intresting how get to do thesestuff
http://www.toptenz.net/top-10-weird-jobs.php – Amazing – they really do this – I think, if we look at the whole world, we can come up with more interesting list
http://www.toptenz.net/top-10-up-and-coming-directors.php – useful
http://www.toptenz.net/top-10-embarrassing-movies-made-by-legendary-actors.php – this again is a very funny one

அன்புடன்

முரளி

முந்தைய கட்டுரைமொழி 2,,தமிழ் நவீன பயன்பாட்டுக்கு உதவுகிறதா?
அடுத்த கட்டுரைகாந்தியின் உடை