வம்ச விருட்சம்

‘வம்சவிருட்சம்’ எஸ்.எல். பைரப்பா எழுதிய முக்கியமான கன்னட நாவல். அதன் திரைவடிவமும் முக்கியமானது. அதைப்பற்றி கோபி ராமமூர்த்தி எழுதிய பதிவு –

வம்சவிருட்சா -கோபிராமமூர்த்தி

முந்தைய கட்டுரைஅருகர்களின் பாதை – கடிதங்கள்
அடுத்த கட்டுரைஇந்தியா ஆபத்தான நாடா?