செ.சீனி நைனா முகம்மது

செ. சீனி நைனா முகம்மது மலேசியாவில் குறிப்பிடத்தக்க மரபுக்கவிஞர், தமிழறிஞர்.’உங்கள்குரல்’ எனும் இதழின் ஆசிரியர். இறையருட்கவிஞர்நல்லார்க்கினியர்,  தொல்காப்பிய ஞாயிறு போன்ற புனைப்பெயர்களாலும் அறியப்பட்டார். மரபிலக்கியக் கவிதைகளும், இலக்கிய நூல்களும் எழுதினார்.

செ.சீனி நைனா முகம்மது

செ.சீனி நைனா முகம்மது
செ.சீனி நைனா முகம்மது – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைமறைக்கபட்ட வரலாற்றின் கண்ணீர்.
அடுத்த கட்டுரைரயில் சீரழிவு