ஜே.எம்.சாலி

சாலியின் எழுத்துக்கள் பொது வாசிப்புக்குரியவை என்றாலும், இலக்கிய நுட்பங்களைப் புரிந்துகொண்டு அவற்றைத் தம் படைப்புகளில் வெளிப்படுத்தினார். தாம் உணர்த்த எண்ணும் கருத்தை இயல்பாகக் கதையோட்டத்தில் இழையோடவிடும் உத்தியைக் கையாண்டார். இஸ்லாமிய சமயம் சார்ந்த இவரது படைப்புகள் குறிப்பிடத்தகுந்தவை.

ஜே.எம்.சாலி

ஜே.எம்.சாலி
ஜே.எம்.சாலி – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைபடுகளம், கடிதங்கள்
அடுத்த கட்டுரைகொள்வதும் விடுவதும்