யானம், ஒரு விவாதம்

யானம் (சிறுகதை)

புலம்பெயர்ந்தவர்களிடம் ஒரு போராட்டம் உண்டு. தான் வழிவழியாய் வந்த பண்பாட்டினை தொடர்வதா, அல்லது வந்தேறிய நாட்டு பண்பாட்டினை புகுத்தி கொள்வதா என்று.

பிரதிமை [யானம் விவாதம்]
முந்தைய கட்டுரைமூளையை சாட்டையாலடியுங்கள்!
அடுத்த கட்டுரைஎன் எண்ணம் இனிப்பதேனோ?