சேனாதிராய முதலியார்

சேனாதிராய முதலியார் ஐரோப்பியர்களுக்கும் பலருக்கும் தமிழ் ஆசிரியராக இருந்தார். நல்லூர் கந்தசுவாமி கோயிலில் முதன்முதலில் புராண விரிவுரை செய்யத்தொடங்கினார். இவருக்குப்பின் வந்தவர்களே சரவணமுத்துப் புலவர், ஆறுமுக நாவலர், பொன்னம்பலப் பிள்ளை. சேனாதிராய முதலியார் ஆறுமுகநாவலரின் ஆசிரியராகவும் இருந்தார்.

சேனாதிராய முதலியார்

சேனாதிராய முதலியார்
சேனாதிராய முதலியார் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைஅழிவில் எழும் ஆக்கம்- கடிதங்கள்
அடுத்த கட்டுரைகுடியும் கோமாளிகளும்