திருவருட்செல்வி – வாசிப்பு

சட்டத்திற்கு வெளியே அல்லது அதற்கு மேலாக மதம், சாதி, அந்தஸ்து, பாரம்பரியம், பாதுகாப்பு என்ற எந்த பெயராலும் ஒழுக்கம் திணிக்கப்படும் பொழுது ஏற்படும் சிக்கல்கள் தான் யோவான், இமானுவல் போன்றவர்களுக்கு நிகழ்கிறது. இவர்களின் குடும்பம், மதம் தனக்கான மீட்பா இல்லை சிறையா என்ற இருமையில் சிக்கிக் கொள்வதாக இருக்கிறது. செல்விக்கு மதம் தன்னுடைய பயணத்தின் தளர்வுகளை சரி செய்ய உதவும் ஊன்றுகோலாக மட்டுமே இருக்கிறது.

திருவருட்செல்வியும் யோவானும்

முந்தைய கட்டுரைதுயரில் மலர்தல்
அடுத்த கட்டுரைமரங்களும் மனிதர்களும்- கடிதம்