அதிரூபவதி கல்யாணம்

அதிரூபவதி கல்யாணம் நூல் தஞ்சையை ஆண்ட இரண்டாம் சாகேஜி மன்னர் காலத்தில் (பொ.யு. 1684 – 1712) இயற்றப்பட்டது என்ற குறிப்பின் மூலம் இந்நூல் பொ.யு. 17-ஆம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தது என அறிய முடிகிறது.

அதிரூபவதி கல்யாணம்

அதிரூபவதி கல்யாணம்
அதிரூபவதி கல்யாணம் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைகனல்தல் – அகரமுதல்வன்
அடுத்த கட்டுரைமக்கள் எனும் திரளை எதிர்கொள்வது…