பார்த்தசாரதி பங்காரு

73 ஆண்டுகளாக மலேசியாவின் தமிழ் வானொலிச் சேவையின் வரலாற்றை ஆவணப்படுத்தும் வகையில் 2017-ஆம் ஆண்டு ‘ஒலிச்சிற்பிகள்’ எனும் ஆவண நூல் உருவாக்கப்பட்டது. ‘ஒலிச்சிற்பிகள்’ நூல் உருவாக்கத்தில் பார்த்தசாரதி பங்காரு பங்காற்றினார்.

பார்த்தசாரதி பங்காரு

பார்த்தசாரதி பங்காரு
பார்த்தசாரதி பங்காரு – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைவிழா, வெங்கடரமணன் கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைவிருது விழா 2023, இரண்டாம் நாள்