யுவன்,நான்

யுவன் பற்றி நான் தொடர்ந்து எழுதிவந்திருக்கிறேன், அவர் எழுதவந்த காலம் முதல். தமிழில் குறிப்பிடும்படி பங்களிப்பாற்றிய அனைவரைப் பற்றியும் அவ்வாறு தொடர்ச்சியாக எழுதி வந்திருக்கிறேன் என்றாலும் யுவன் ஒரு படி மேலாகவே என் கவனத்தை ஈர்த்திருக்கிறார். என் நண்பர் என்பதல்ல, அவர் எழுத்தின் வசீகரமே அதற்குக் காரணம். சில கட்டுரைகள். 

சொல்லிச் சொல்லி எஞ்சியவை: யுவன் சந்திரசேகர் கதைகள்

மாற்றுமெய்மையின் மாயமுகம், யுவன் சந்திரசேகரின் குள்ளச்சித்தன் சரித்திரம்

கதையாட்டம்- யுவன் சந்திரசேகரின் கதைகள்

கதைகளின் சூதாட்டம் : யுவன் சந்திரசேகரின் புதுநாவல் ‘ பகடையாட்டம் ‘

முந்தைய கட்டுரைவாழ்வெனும் சங்கீதம் – பழனி ஜோதி
அடுத்த கட்டுரைவிஷ்ணுபுரம் விருந்தினர்கள் இதுவரை