ஷங்கர் ராமசுப்ரமணியன் 


“சுயமற்றிருப்பதை அரூபமாக மட்டுமில்லாமல் பௌதீகமாகவும் ஷங்கர் சாதித்திருக்கிறார். ஷங்கருடைய கவிதைகளில் உடலும் காமமும் இடம்பெற்றிருக்கும்போது அங்குப் புலன் உணர்ச்சி என்பதே இல்லை. உடல் உறுப்புகள் பற்றி எழுதும்போதுக்கூட அவை பௌதீகமாக உருவம் பெறுவதில்லை.” என விஷால்ராஜா மதிப்பிடுகிறார்.

ஷங்கர் ராமசுப்ரமணியன்

ஷங்கர் ராமசுப்ரமணியன்
ஷங்கர் ராமசுப்ரமணியன் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைவெளியேற்றம்- ஒரு கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைமுதற்காலடியின் எடை