பூன் முகாம், பதிவு

 

நண்பர்களை சந்தித்து செலவழித்த நான்கு நாட்களுமே (அக்டோபர் 5-8) தொடர் கொண்டாட்டம் என்றாலும், திட்டமிடப்பட்ட இரு நாட்கள் கொண்ட இலக்கிய முகாம் மொத்தமும் அறிதலின் கொண்டாட்டம்.

ஆண்டு தோறும் இலக்கிய யாத்திரை- ஶ்ரீராம்

முந்தைய கட்டுரைவதையுரிமை- கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைநீலக்குயில்