நிலமும் மொழியும்-பிரபு

ஒரு படைப்பாளியின் மொழியில் வெளிப்படும் நிலம் நம் அகத்தில் நிறைந்ததன் பின் அந்த நிலத்துக்கு நாம் செல்வோமோயின் அந்த அனுபவம் சிறப்பு வாய்ந்ததாக இருக்கும் என்பதுடன் அந்த நிலம் நம் நிலம் என்னும் உணர்வை உருவாக்கித் தரும்

நிலமும் மொழியும்-பிரபு

முந்தைய கட்டுரைஆயுர்வேத அறிமுக முகாம், கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைஎன்றும் நிலைத்திருப்பது