பம்மல் விஜயரங்க முதலியார்

பம்மல் விஜயரங்க முதலியார் தமிழ்ப்புலவர்களை ஆதரித்த வள்ளல் என்னும் நிலையிலும், சைவ மறுமலர்ச்சிக்கு பாடுபட்டவர் என்னும் நிலையிலும், தமிழ்வழிக் கல்விக்கான நூல்களை பதிப்பித்த கல்வியாளர் என்னும் நிலையிலும் வரலாற்று இடம் உடையவர்.இவருடைய மகனும் புகழ்பெற்ற ஆளுமை

பம்மல் விஜயரங்க முதலியார்

பம்மல் விஜயரங்க முதலியார்
பம்மல் விஜயரங்க முதலியார் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரை2023 ,கோடை
அடுத்த கட்டுரைவாழை செழித்த நிலம்