பாலூர் கண்ணப்ப முதலியார்

 

தமிழில் கல்வி தொடங்கிய காலகட்டத்தில் நவீன உரைநடைக்கும் மரபிலக்கியத்திற்கும் பாலமாக அமைந்தவை அன்று எழுதப்பட்ட பாடநூல்கள்.அவற்றை எழுதியவர்களில் பாலூர் கண்ணப்பமுதலியார் முக்கியமானவர்.

பாலூர் கண்ணப்ப முதலியார்

பாலூர் கண்ணப்ப முதலியார்
பாலூர் கண்ணப்ப முதலியார் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைஆயிரத்திமுன்னூற்றிப்பதினான்கு கப்பல்கள்’ – கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைமகிழ்ச்சிக் கணக்கு