தி.சதாசிவ ஐயர்

இலங்கையில் ஒரு காலகட்டத்தில் சம்ஸ்கிருதக் கல்வி செழிப்புற்றிருந்தது. இலங்கையின் சைவ வளர்ச்சிக்கும் பெரும்பங்காற்றியது. அதற்கு வழியமைத்த அறிஞர்களில் ஒருவர் தி.சதாசிவ ஐயர்

தி.சதாசிவ ஐயர்

தி.சதாசிவ ஐயர்
தி.சதாசிவ ஐயர் – தமிழ் விக்கி

 

முந்தைய கட்டுரையோக முகாம், கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைபலிகளும் பயணிகளும்