சரோஜா ராமமூர்த்தி

சரோஜா ராமமூர்த்தி ஓர் இலக்கியக் குடும்பத்தை சேர்ந்தவர். காந்திய இயக்கப் போராளியாக ஒரு தீவிரமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்தவர். இலக்கியம் வளர்ந்து உருமாறியபோது மறக்கப்பட்டார். மீண்டும் அவர் கண்டடையப்பட்டிருக்கிறார். நீலி இதழில் ரம்யா சரோஜா ராமமூர்த்தி பற்றி ஒரு நல்ல கட்டுரை எழுதியிருக்கிறார். (குறைபடவே சொல்லல். சரோஜா ராமமூர்த்தி).

சரோஜா ராமமூர்த்தி

சரோஜா ராமமூர்த்தி
சரோஜா ராமமூர்த்தி – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைஆலயக்கலை முகாம், கடிதங்கள்
அடுத்த கட்டுரைஎழுகதிர் நிலம்- 4