சி.பி.சிற்றரசு

சி.பி.சிற்றரசு திராவிட இயக்கக் கருத்துக்களை தொடர்ச்சியாக எழுதிக்கொண்டிருந்த இதழாளர், அரசியல்வாதி. இன்று பெரும்பாலும் மறக்கப்பட்டுவிட்டார். ஐரோப்பிய அறிவியக்கத்தை எளிய முறையில் தமிழகத்தில் அறிமுகம் செய்தவர் என்பது அவருடைய பங்களிப்பு

சி.பி.சிற்றரசு

சி.பி.சிற்றரசு
சி.பி.சிற்றரசு – தமிழ் விக்கி

 

முந்தைய கட்டுரைநற்றுணை சந்திப்பு, ஜீவகரிகாலன்
அடுத்த கட்டுரைஎன்றுமுள்ள கனவுகளில் இருந்து…