ஊட்டி காவிய முகாம் (2011) – 3

ஊட்டி காவிய முகாம் உரையாடல் ஒலிப்பதிவு, பகுதி இரண்டு.

பகுதி 1:

[audio:http://108reasons.com/wp-content/uploads/2011/07/Ooty_Second_part-Part-01-of-15.mp3]

பகுதி 2:

[audio:http://108reasons.com/wp-content/uploads/2011/07/Ooty_Second_part-Part-02-of-15.mp3]

பகுதி 3:

[audio:http://108reasons.com/wp-content/uploads/2011/07/Ooty_Second_part-Part-03-of-15.mp3]

பகுதி 4:

[audio:http://108reasons.com/wp-content/uploads/2011/07/Ooty_Second_part-Part-04-of-15.mp3]

பகுதி 5:

[audio:http://108reasons.com/wp-content/uploads/2011/07/Ooty_Second_part-Part-05-of-15.mp3]

பகுதி 6:

[audio:http://108reasons.com/wp-content/uploads/2011/07/Ooty_Second_part-Part-06-of-15.mp3]

பகுதி 7:

[audio:http://108reasons.com/wp-content/uploads/2011/07/Ooty_Second_part-Part-07-of-15.mp3]

பகுதி 8:

[audio:http://108reasons.com/wp-content/uploads/2011/07/Ooty_Second_part-Part-08-of-15.mp3]

பகுதி 9:

[audio:http://108reasons.com/wp-content/uploads/2011/07/Ooty_Second_part-Part-09-of-15.mp3]

பகுதி 10:

[audio:http://108reasons.com/wp-content/uploads/2011/07/Ooty_Second_part-Part-10-of-15.mp3]

பகுதி 11:

[audio:http://108reasons.com/wp-content/uploads/2011/07/Ooty_Second_part-Part-11-of-15.mp3]

பகுதி 12:

[audio:http://108reasons.com/wp-content/uploads/2011/07/Ooty_Second_part-Part-12-of-15.mp3]

பகுதி 13:

[audio:http://108reasons.com/wp-content/uploads/2011/07/Ooty_Second_part-Part-13-of-15.mp3]

பகுதி 14:

[audio:http://108reasons.com/wp-content/uploads/2011/07/Ooty_Second_part-Part-14-of-15.mp3]

பகுதி 15:

[audio:http://108reasons.com/wp-content/uploads/2011/07/Ooty_Second_part-Part-15-of-15.mp3]
முந்தைய கட்டுரைஊட்டி காவிய முகாம் (2011) – 2
அடுத்த கட்டுரைஊட்டி காவிய முகாம் (2011) – 4