ஊட்டி காவிய முகாம் (2011) – 2

ஊட்டி காவிய முகாம் உரைகள் ஒலிவடிவில்.

பகுதி 1 :

[audio:http://108reasons.com/wp-content/uploads/2011/07/Ooty_First_part-Part-01-of-23.mp3]

பகுதி 2 :

[audio:http://108reasons.com/wp-content/uploads/2011/07/Ooty_First_part-Part-02-of-23.mp3]

பகுதி 3 :

[audio:http://108reasons.com/wp-content/uploads/2011/07/Ooty_First_part-Part-03-of-23.mp3]

பகுதி 4 :

[audio:http://108reasons.com/wp-content/uploads/2011/07/Ooty_First_part-Part-04-of-23.mp3]

பகுதி 5 :

[audio:http://108reasons.com/wp-content/uploads/2011/07/Ooty_First_part-Part-05-of-23.mp3]

பகுதி 6 :

[audio:http://108reasons.com/wp-content/uploads/2011/07/Ooty_First_part-Part-06-of-23.mp3]

பகுதி 7 :

[audio:http://108reasons.com/wp-content/uploads/2011/07/Ooty_First_part-Part-07-of-23.mp3]

பகுதி 8 :

[audio:http://108reasons.com/wp-content/uploads/2011/07/Ooty_First_part-Part-08-of-23.mp3]

பகுதி 9 :

[audio:http://108reasons.com/wp-content/uploads/2011/07/Ooty_First_part-Part-09-of-23.mp3]

பகுதி 10 :

[audio:http://108reasons.com/wp-content/uploads/2011/07/Ooty_First_part-Part-10-of-23.mp3]

பகுதி 11 :

[audio:http://108reasons.com/wp-content/uploads/2011/07/Ooty_First_part-Part-11-of-23.mp3]

பகுதி 12 :

[audio:http://108reasons.com/wp-content/uploads/2011/07/Ooty_First_part-Part-12-of-23.mp3]

பகுதி 13 :

[audio:http://108reasons.com/wp-content/uploads/2011/07/Ooty_First_part-Part-13-of-23.mp3]

பகுதி 14 :

[audio:http://108reasons.com/wp-content/uploads/2011/07/Ooty_First_part-Part-14-of-23.mp3]

பகுதி 15 :

[audio:http://108reasons.com/wp-content/uploads/2011/07/Ooty_First_part-Part-15-of-23.mp3]

பகுதி 16 :

[audio:http://108reasons.com/wp-content/uploads/2011/07/Ooty_First_part-Part-16-of-23.mp3]

பகுதி 17 :

[audio:http://108reasons.com/wp-content/uploads/2011/07/Ooty_First_part-Part-17-of-23.mp3]

பகுதி 18 :

[audio:http://108reasons.com/wp-content/uploads/2011/07/Ooty_First_part-Part-18-of-23.mp3]

பகுதி 19 :

[audio:http://108reasons.com/wp-content/uploads/2011/07/Ooty_First_part-Part-19-of-23.mp3]

பகுதி 20 :

[audio:http://108reasons.com/wp-content/uploads/2011/07/Ooty_First_part-Part-20-of-23.mp3]

பகுதி 21 :

[audio:http://108reasons.com/wp-content/uploads/2011/07/Ooty_First_part-Part-21-of-23.mp3]

பகுதி 22 :

[audio:http://108reasons.com/wp-content/uploads/2011/07/Ooty_First_part-Part-22-of-23.mp3]

பகுதி 23 :

[audio:http://108reasons.com/wp-content/uploads/2011/07/Ooty_First_part-Part-23-of-23.mp3]
முந்தைய கட்டுரைகொற்றவை,கடிதங்கள்
அடுத்த கட்டுரைஊட்டி காவிய முகாம் (2011) – 3