அஞ்சலி: தெணியான்

ஈழ எழுத்தாளர் தெணியான் மறைந்தார். முற்போக்கு இலக்கியத்தில் பங்களிப்பாற்றியவர்.

அஞ்சலி

தெணியான் மறைந்தார் முருகபூபதி

தெணியான் மறைவு- இனி

முந்தைய கட்டுரைபூன் சந்திப்பு
அடுத்த கட்டுரைபசுஞ்சோலை- கடிதம்