இயற்கை, ஒரு தொகுப்பு

தன்னறம் வெளியீடாக வந்துள்ள சிறு நூல் இயற்கையை அறிதல். நேச்சர் என்னும் எமர்சனின் உரையின் மொழியாக்கம். அதன் சில வரிகள், ஒரு வாசகரின் தொகுப்பாக

இயற்கையை அறிதல்- எமர்சன் பற்றி

முந்தைய கட்டுரைதிங்கள் மாலை
அடுத்த கட்டுரைதமிழ் விக்கி, அதிகாரம்