அப்சரா- ம.நவீன்

“இது அப்சராக்களின் உலகம். மற்ற வழிகாட்டிகள் இந்து, பௌத்த ஆலயம் எனச் சொல்வதெல்லாம் ஏடுகளில் தவறாக எழுதப்பட்ட தகவல்கள் மட்டுமே. நீ விரும்பினால் உன்னிடம் அதை நிரூபிப்பேன்” என்று  காதருகில் கிசுகிசுத்தவளின் முகத்தைப் பார்த்தேன்.

அப்சரா- ம.நவீன்

முந்தைய கட்டுரைகடவுள் எனும் தங்கப்புத்தகம்
அடுத்த கட்டுரைவிசும்பின் வழி- கடிதம்