சொல்வளர்காடு

சொல் வளர் காடு என்கிற சொற்களின் ஆழமே கதையும் கட்டுரையாக விரிந்து கொண்டே இருக்கிறது. முக்கிய உபநிஷத்துகள் அல்லது சிந்தனை முறைகள் – அவற்றில் கதைகளும் ஒரு முக்கிய அங்கமாக ஒரு எளிய கடவுச் சொல் திறக்கும் பொக்கிஷமாக, ஆழ்ந்த சிந்தனைகளுடன் – அதே சமயம் எளிய மக்களும்  சிந்தனை வெள்ளத்தில்மூழ்க திளைக்க  எல்லோருக்கும் இருக்கும் வாய்ப்புக்களுடன்  எனினும் ஒரு சிக்கலற்ற கட்டமைப்புடன் மிகச் சிறந்த அனுபவம்.

சொல்வளர்காடு

முந்தைய கட்டுரைகொதி[ சிறுகதை]
அடுத்த கட்டுரைதுள்ளுதல் என்பது…