அலர்ஸர பரிதாபம்

அலர்ஸர பரிதாபம் சொல்வதின்னு
அளிவேணி பணி பாலே

ஜலஜபந்துவும் இஹ ஜலதியில் அணயுந்நூ
மலயமாருதமேற்று மம மனமதிதராம்பத
விவசமாய் சகீ

[அலர்சர பரிதாபம்]

வளருந்நூ ஹ்ருதி மோகம் என்னோமலே
தளருந்நூ மம தேகம் களமொழி
குசும வாடிகயத்தில் உளவாயோர்
அளி குல ஆரவமதிஹ கேள்பதும்
அதிகமாயி நிதானமயி சகி

[அலர்ஸர பரிதாபம்]

மலர்க்கணைகளின் தாபத்தை சொல்வேன் இன்று
அலைகுழல் முடித்த சிறியவளே

http://www.youtube.com/watch?v=l5n-hxj0n4E

அலர்ஸர பரிதபம் இணைப்பு http://runmp3.com/music/alarsara-parithapam-swaathy-thirunal-mb_41e116.html

முந்தைய கட்டுரையாழ் பாணனுக்கு இயல் விருது
அடுத்த கட்டுரையானைடாக்டர், கடிதங்கள்